Udruga (na)gluhih osoba VIDEATUR osnovana je 28. lipnja 2006., kao socijalno-humanitarna, kulturno-prosvjetna, neprofitna organizacija koja okuplja sve osobe oštećena sluha (gluhe i nagluhe), a u svrhu promicanja svih aspekata kvalitetnijeg života osoba oštećena sluha, u ostvarivanju i zaštiti njihovih pojedinačnih i zajedničkih interesa, kao i prava.

Kontakt:
info.videatur@gmail.com
UDRUGA (NA)GLUHIH OSOBA “VIDEATUR”
MARTIĆEVA 67, Zagreb
OIB: 53526393957

Vizija

Društvo izjednačenih mogućnosti.

Misija

Udruge je da svakoj osobi studentu s oštećenjem sluha pruži poboljšanje standarda i formalnog obrazovanja/studiranja, poboljšanje standarda življenja osoba s oštećenjem sluha, unapređivanje pomoći kod osobnih i socijalnih problema, otkrivanje potencijala, interesa i talenata svakog pojedinca. 

Udruga (na)gluhih osoba Videatur Zagreb je osnovan u cilju promicanja zajedničkih humanitarnih, zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih, socijalnih, informacijskih, športskih, rekreacijskih i drugih interesa i prava osoba sa invaliditetom nastalih kao posljedica oštećenja sluha.

Vrijednosti i principi djelovanja

 • Sloboda izbora
 • Samostalnost osoba
 • Poštivanje različitosti
 • Samosvijest osoba
 • Osviještenost zajednice
 • Informirani izbor
 • Razvoj pojedinca i organizacije

Cilj djelovanja

Udruga (na)gluhih osoba Videatur Zagreb je  osnovan s ciljem aktivnog zagovaranja i afirmiranja prava osoba s oštećenim sluhom radi promicanja njihovih zajedničkih zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih i socijalnih interesa, te pružanje i razvijanje socijalnih usluga.

Udruga aktivno sudjeluje u neposrednoj primjeni i razvoju socijalnog modela skrbi za svoje članove i njihove obitelji, sukladno nacionalnim odrednicama, uz postupno uključivanje sustava u kojemu će te osobe kao subjekti u izjednačenim uvjetima i mogućnostima biti tretirane tako da se u svakodnevnom životu i radu uvažavaju njihove potrebe i poštuje njihovo dostojanstvo.

Udruga svoj rad temelji na radu s pojedincima, neformalnim grupama i neprofitnim organizacijama,  poslovnim sektorom, lokalnim, regionalnim i državnim vlastima na načelima osnaživanja, samopomoći, edukacije, aktivnog uključivanja, pokretanja pozitivnih inicijativa, poticanja suradnje, međusobnog uvažavanja i poštivanja različitosti stvarajući održivi model razvoja organizacija civilnog društva.

Područje djelovanja

U svrhu ostvarenja ciljeva, Udruga surađuje i obavlja sljedeće djelatnosti:

 • okupljanje osoba s oštećenim sluhom, članova njihovih obitelji i drugih zainteresiranih građana u cilju realizacije zadataka Udruge;
 • evidentiranje osoba s oštećenim sluhom te praćenje i proučavanje njihovih problema i davanje inicijative za rješavanje istih u skladu s općim interesima društva u cjelini;
 • zalaganje za unapređivanje medicinske, edukativne, profesionalne i socijalne habilitacije, kao i zapošljavanja;
 • praćenje i predlaganje izmjena i dopuna zakonskih i drugih propisa u korist osoba s invaliditetom i pružanje pomoći u ostvarivanju njihovih prava,
 • pokretanje akcija za sprečavanje i uklanjanje komunikacijskih barijera;
 • pomoć članovima u ostvarivanju rehabilitacije, nabavci slušnih i drugih pomagala, u rješavanju stambenih pitanja, te uključivanju u socijalne usluge;
 • organiziranje aktivnosti i socijalnih usluga za djecu, mlade i odrasle s oštećenim sluhom;
 • pružanje pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja;
 • pružanje usluga prijevoza;
 • pružanje usluga savjetovanja i pomaganja;
 • pružanje i razmjena informacija i iskustava s drugim udrugama, vezano uz participaciju udruga i pojedinaca u EU fondovima, menadžment neprofitnog sektora te projektnog i strateškog planiranja;
 • pružanje usluge pomoći i njege u kući;
 • pružanje usluge boravka;
 • pružanje usluge stručne potpore u obavljanju poslova i zapošljavanju:
 • organiziranje društvenih, kulturnih, zabavnih, športskih i rekreativnih aktivnosti;
 • provedba aktivnosti i programa za zagovaranje prava i mogućnosti osoba s invaliditetom kroz organiziranje aktivnosti, radionica, klubova i slično, izdavanje stručnog časopisa Udruge i drugih stručnih materijala koji obrađuju problematiku osoba s invaliditetom sukladno Zakonu;
 • prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći članovima Udruge;
 • prikupljanje, obrada i objavljivanje materijala o mogućnostima i problemima osoba s oštećenim sluhom i osoba s invaliditetom;
 • suradnja sa nadležnim organima uprave, službama, ustanovama i drugim organizacijama;
 • organiziranje društvenih i stručnih skupova i sudjelovanje na skupovima u organizaciji drugih organizacija;
 • sudjelovanje u akcijama organizacija u koje je Udruga udružena;

Udruga (na)gluhih osoba Videatur Zagreb ima svojstvo pravne osobe, a predstavljaju ga i zastupaju predsjednica, dopredsjednik i tajnik. Udruga (na)gluhih osoba Videatur Zagreb je upisan u Registar udruga RH.

Za ostvarivanje svojih ciljeva, programa/projekata i zadataka, Udruga ostvaruje sredstva iz:

 • članarine,
 • dobrovoljnih priloga i darova pravnih i fizičkih osoba,
 • direktnim ugovaranjem usluge s korisnikom, a u skladu s Zakonom o socijalnoj skrbi,
 • sufinanciranja temeljem provedenog natječaja iz gradskog, županijskog i državnog proračuna te međunarodnih natječaja za projekte i programe,
 • fondova, fondacija i zaklada lokalnih, nacionalnih i međunarodnih osnivača,
 • prihoda od organiziranja događaja i aktivnosti za prikupljanje sredstava,
 • domaćih i međunarodnih, vladinih i nevladinih, srodnih, suradničkih i partnerskih organizacija i udruga,
 • ostalih prihoda ostvarenih u skladu sa Zakonom.

Organizacijska struktura Udruge

Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Stručna služba te Strateški tim.

Udruga (na)gluhih osoba Videatur Zagreb ima tim od 8 radnika čine: 1 voditelj projekta, 2, koordinator projekta, 2 tumača / prevoditelja HZJ, 2 komunikacijskog posrednika te 1 administrator.

Tijekom godina kontinuiranog razvoja, Stručna služba i Strateški tim izradili su 20 dokumenata (Statut, Strateški plan, pravilnici, protokoli, smjernice) potrebnih za postizanje izvrsnosti i osiguravanja Standarda kvalitete socijalnih usluga propisanih od strane MDOMSP-a, organizacije rada, zapošljavanja te strateškog razvoja.

Materijalni resursi Udruge

Udruga (na)gluhih osoba Videatur Zagreb raspolaže s :

Martićeva 67 – 4. kat – uredskim prostorom od 15 m² – u kojem je smješten Ured Udruge te se provode usluge savjetovanja te komunikacijski posrednici HZJ,
Martićeva 67 – 1. kat  – prostor od 50 m² – privatni prostor u kojem je smještena usluga tumača i prevoditelja te aktivnosti za članove;
Oprema – Udruga raspolaže opremom za rad.

Nematerijalni resursi

Udruga (na)gluhih osoba Videatur Zagreb nastoji kontinuirano omogućiti formalno i neformalno educiranje svih radnika, osiguravajući plaćene edukacije i one koje se interno provode od strane educiranih radnika. Pomnim odabirom kvalitetne radne snage nastojimo iskoristiti potencijal svakog radnika prenoseći znanje na one koji tek ulaze u naš sustav. Od 2017. godine aktivno sudjelujemo u dizajnu i implementaciji projekata iz EU programa/fondova, čime osiguravamo održivost uspostavljenih socijalnih usluga, ali također pružamo usluge savjetovanja o mogućnostima i procedurama prijave na natječaje za projekte financirane iz sredstava Europskih fondova, čime dodatno osiguravamo stabilnost poslovanja Udruge.

Financijski kapaciteti

Krajem 2018. godine, strateškim planiranjem, definirali smo ciljeve za sljedeće četverogodišnje razdoblje, čime smo povećali kapacitete za pružanje novih socijalnih usluga, povećavajući broj zaposlenih i broj uključenih korisnika u socijalne usluge.

Zatvori izbornik